หน้าหลัก > บริการลูกค้า > บริการสินไหม

บริการสินไหม

Tabs

ประกันภัยรถยนต์/มอเตอร์ไซค์ (พ.ร.บ.)

ขั้นตอนและวิธีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 1. บริษัทฯ รับแจ้งการเกิดเหตุ และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จากผู้เอาประกันภัย คู่กรณีหรือผู้เสียหาย
 2. ผู้เอาประกันภัย หรือผู้บาดเจ็บ หรือผู้เสียหาย ยื่นเอกสารที่สำนักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัทฯทั่วประเทศ
 3. บริษัทฯพิจารณาเอกสาร หลักฐาน  หรือออกสำรวจความเสียหาย แล้วแต่กรณี และ จะแจ้งผลการพิจารณาสินไหมให้ทราบ
 4. บริษัทฯพร้อมจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายในวันที่กำหนด นับตั้งแต่วันที่ยินยอมตกลงค่าสินไหม

กรณีได้รับบาดเจ็บ 
ค่าเสียหายเบื้องต้น
 1. ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 
 2. สำเนาบัตรประจำตัว หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ผู้ที่มีชื่อในเอกสารนั้นเป็นผู้ประสบภัย
 3. กรณีมีการสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพอย่างถาวร ให้แสดงใบรับรองแพทย์หรือความเห็นแพทย์
 4. สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน

ส่วนเกินจากค่าเสียหายเบื้องต้น
 1. เอกสารตามข้อ 1 - 4 สำหรับค่าเสียหายเบื้องต้น
 2. เอกสารพิสูจน์ความรับผิดของผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัย

กรณีเสียชีวิต 
ค่าเสียหายเบื้องต้น
 1. สำเนามรณะบัตร หรือหลักฐานอื่นที่นายทะเบียนประกาศกำหนดซึ่งสมารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย
 2. สำเนาบันทึกประจำวันในคดีของพนักงานสอบสวน 
 3. กรณีมีการรักษาพยาบาลก่อนเสียชีวิต ต้องมีเอกสารตามที่ระบุในส่วนของการบาดเจ็บด้วย

ส่วนเกินจากค่าเสียหายเบื้องต้น
 1. เอกสารตามข้อ 1 - 3 สำหรับค่าเสียหายเบื้องต้น
 2. หลักฐานพิสูจน์ความรับผิดของผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัย

หมายเหตุ
บริษัทฯ อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมและหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องหากมีความจำเป็น และเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาจ่ายสินไหมต่อไป

ติดต่อแผนกสินไหมทดแทนประกันภัยรถยนต์ ได้ที่
หมายเลข 02-253-4141 ต่อ 333 หรือติดต่อ อีเมล์: motor@thaipat.co.th

ประกันภัยรถยนต์/มอเตอร์ไซค์ (สมัครใจ)

ขั้นตอนเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 1. บริษัทฯ รับแจ้งการเกิดเหตุ และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้เอาประกันภัย คู่กรณีหรือผู้เสียหาย
 2. ผู้เอาประกันภัย หรือผู้บาดเจ็บ หรือผู้เสียหาย ยื่นเอกสารที่สำนักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัทฯ ทั่วประเทศ
 3. บริษัทฯ พิจารณาเอกสาร หลักฐาน หรือออกสำรวจความเสียหาย แล้วแต่กรณี และจะแจ้งผลการพิจารณาสินไหมให้ทราบ
 4. บริษัทฯ พร้อมจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายในวันที่กำหนด นับตั้งแต่วันที่ยินยอมตกลงค่าสินไหม

เอกสารที่ต้องใช้ กรณีรถยนต์คันเอาประกันภัยเสียหาย
 1. นำสภาพความเสียหายของรถยนต์ หรือภาพถ่ายแสดงต่อบริษัทฯ
 2. ใบเสนอราคาจากอู่ กรณีต้องการจัดซ่อมเอง
 3. สำเนารายงานประจำวันของพนักงานสอบสวน ในกรณีที่เป็นคดีความ
 4. เอกสารที่พนักงานบริษัทออกให้ในที่เกิดเหตุ (ถ้ามี)
 5. หนังสือมอบอำนาจกรณีผู้เอาประกันภัยไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง หากเป็นนิติบุคคลให้แนบเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลและเอกสารประกอบด้วย

เอกสารที่ต้องใช้ กรณีรถยนต์คันเอาประกันภัยเสียหายสิ้นเชิง
 1. นำสภาพความเสียหายของรถยนต์ หรือภาพถ่ายแสดงต่อบริษัทฯ
 2. ใบเสนอราคาจากอู่ กรณีต้องการจัดซ่อมเอง
 3. สำเนารายงานประจำวันของพนักงานสอบสวน ในกรณีที่เป็นคดีความ
 4. เอกสารที่พนักงานบริษัทออกให้ในที่เกิดเหตุ (ถ้ามี)
 5. หนังสือมอบอำนาจกรณีผู้เอาประกันภัยไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง หากเป็นนิติบุคคลให้แนบเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลและเอกสารประกอบด้วย
 6. ต้นฉบับกรมธรรม์ประกันภัย
 7. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ พร้อมเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์รถ
 8. กรณีรถยนต์มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าซื้อ แต่ไม่ระบุผู้รับประโยชน์ไว้ตามกรมธรรม์ ต้องให้เจ้าของกรรมสิทธิ์มอบอำนาจให้ โดยยินยอมสละสิทธิในการรับค่าสินไหมทดแทน

เอกสารที่ต้องใช้ กรณีรถยนต์คันเอาประกันภัยสูญหาย
 1. สำเนารายงานประจำวันคดีของพนักงานสอบสวน ที่รับคำร้องทุกข์ไว้ในคดีอาญา   
 2. สำเนาหนังสืออายัดรถ ที่พนักงานสอบสวนส่งไปยังกรมการขนส่งทางบก
 3. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถที่มีการแจ้งหยุดการใช้รถต่อกรมการขนส่งทางบกแล้ว
 4. กุญแจรถยนต์ที่ครอบครองอยู่ทุกดอก
 5. กรณีรถยนต์มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าซื้อ แต่ไม่ระบุผู้รับประโยชน์ไว้ตามกรมธรรม์ ต้องให้เจ้าของกรรมสิทธิ์มอบอำนาจให้ โดยยินยอมสละสิทธิในการรับค่าสินไหมทดแทน

เอกสารที่ต้องใช้ กรณีรถยนต์ของคู่กรณีเสียหาย
 1. นำสภาพความเสียหายของรถยนต์ หรือภาพถ่ายแสดงต่อบริษัทฯ
 2. ใบเสนอราคาจากอู่ กรณีต้องการจัดซ่อมเอง
 3. สำเนารายงานประจำวันของพนักงานสอบสวน ในกรณีที่เป็นคดีความ
 4. เอกสารที่พนักงานบริษัทออกให้ในที่เกิดเหตุ (ถ้ามี)
 5. หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของรถ
 6. หนังสือมอบอำนาจในกรณีเจ้าของไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง หากเป็นนิติบุคคลให้แนบเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลและเอกสารประกอบด้วย

เอกสารที่ต้องใช้ กรณีทรัพย์สินของคู่กรณีเสียหาย
 1. แสดงทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายหรือภาพถ่ายแสดงต่อบริษัทฯ
 2. ใบเสนอราคาค่าซ่อมแซมหรือหลักฐานแสดงราคาทรัพย์สินนั้น
 3. หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
 4. หนังสือมอบอำนาจในกรณีเจ้าของทรัพย์สินไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง หากเป็นนิติบุคคลให้แนบเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลและเอกสารประกอบด้วย
 5. สำเนารายงานประจำวันของพนักงานสอบสวน
 6. เอกสารที่พนักงานบริษัทออกให้ในที่เกิดเหตุ (ถ้ามี)

หมายเหตุ
บริษัทฯ อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมและหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องหากมีความจำเป็น และเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาจ่ายสินไหมต่อไป

ติดต่อแผนกสินไหมทดแทนประกันภัยรถยนต์ ได้ที่
หมายเลข 02-253-4141 ต่อ 333 หรือติดต่อ อีเมล์: motor@thaipat.co.th

ประกันอัคคีภัย

ขั้นตอนเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 1. บริษัทฯ รับแจ้งการเกิดเหตุ และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้เอาประกันภัย คู่กรณีหรือผู้เสียหาย
 2. ผู้เอาประกันภัย หรือผู้บาดเจ็บ หรือผู้เสียหาย ยื่นเอกสารที่สำนักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัทฯ ทั่วประเทศ
 3. บริษัทฯ พิจารณาเอกสาร หลักฐาน หรือออกสำรวจความเสียหาย แล้วแต่กรณี และจะแจ้งผลการพิจารณาสินไหมให้ทราบ
 4. บริษัทฯ พร้อมจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายในวันที่กำหนด นับตั้งแต่วันที่ยินยอมตกลงค่าสินไหม

เอกสารที่ต้องใช้
 1. ขอรายละเอียดการเกิดเหตุจากผู้เอาประกันภัย หรือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
 2. แจ้งรายการทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย
 3. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. หนังสือรับรองจากเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ (กรณีเป็นต้นเพลิง)
 5. หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน ในกรณีผู้เอาประกันภัยไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง พร้อมสำเนาบัตรประชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ดำเนินการแทน 
 6. หากเป็นนิติบุคคลให้แนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมลายมือชื่อและตราประทับ และสมุดบัญชีย้อนหลัง 1 ปีก่อนเกิดเหตุ (ในกรณีเป็นร้านค้า หรือเก็บสินค้า)

หมายเหตุ
บริษัทฯ อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมและหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องหากมีความจำเป็น และเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาจ่ายสินไหมต่อไป

ติดต่อแผนกสินไหมทดแทนประกันอัคคีภัย ได้ที่
หมายเลข 02-253-4141 ต่อ 142 หรือติดต่อ อีเมล์: fire@thaipat.co.th

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ขั้นตอนเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กรณีขนส่งระหว่างประเทศ โดยทางเรือ / ทางอากาศ
 1. กรณีพบสินค้าที่เอาประกันภัยเกิดความเสียหายหรือสูญหาย แจ้งให้ตัวแทนของบริษัทประกันภัย เพื่อทำการสำรวจตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
 2. เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับขน การท่าเรือ หรือผู้รับฝากทรัพย์ เมื่อมีหีบห่อใดสูญหายไป
 3. ไม่เซ็นรับสินค้า โดยไม่มีเงื่อนไขกำกับเป็นอันขาด ถ้าพบว่าสินค้าที่รับนั้นอยู่ในสภาพที่สงสัยว่าอาจเสียหาย เว้นแต่กรณีที่ได้ทำหนังสือทักท้วงแล้วเท่านั้น
 4. ในกรณีที่สินค้าขนส่งโดยตู้ลำเลียง (Container) ต้องให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของผู้รับขน ทำการตรวจเช็คตู้ลำเลียง และตราผนึกของตู้ลำเลียงโดยทันที หากตู้ลำเลียงที่ส่งมอบอยู่ในสภาพเสียหายหรือตราผนึกถูกทำลาย หรือตราผนึกผิดแผกไปจากที่ระบุไว้ในเอกสารกำกับแล้ว จะต้องลงหมายเหตุไว้ในใบรับมอบสินค้าตามสภาพข้อเท็จจริงที่พบ และเก็บตราผนึกที่ชำรุดหรือผิดปกตินั้นไว้เพื่อตรวจสอบภายหลัง
 5. ยื่นคำขอให้ตัวแทนของผู้รับขนหรือผู้รับฝากทรัพย์มาทำการสำรวจสินค้าโดยทันที หากพบว่ามีความเสียหายหรือสูญหายเกิดขึ้น และยื่นเรียกค่าสินไหมทดแทนต่อผู้รับขน หรือผู้รับฝากทรัพย์อื่นๆ ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร็ว
 6. แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้รับขน หรือผู้รับฝากทรัพย์อื่นๆ ภายในกำหนด 3 วันนับจากวันที่รับมอบของแล้ว ถ้าหากความเสียหายหรือสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่ปรากฎชัดในขณะที่รับมอบสินค้า

หมายเหตุ
ผู้รับใบตราส่งหรือตัวแทนควรศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆของการท่าเรือปลายทาง

ขั้นตอนเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กรณีขนส่งภายในประเทศ ทางบก
 1. ตรวจสอบสภาพของสินค้าว่า เสียหายหรือสูญหายหรือไม่  หากพบว่ามีความเสียหายให้เขียนกำกับในใบรับขนสินค้าว่า "รับสินค้ามาในสภาพที่ชำรุดเสียหาย โดยระบุรายละเอียดของจำนวนและสภาพสินค้าที่เสียหายตามความเป็นจริง" ก่อนลงชื่อในใบรับสินค้านั้น และให้คนขับรถขนส่งสินค้าลงชื่อรับทราบ พร้อมถ่ายสำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และลงลายมือชื่อรับรอง
 2. ในกรณีที่รถบรรทุกสินค้าที่เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ ทำให้สินค้าได้รับความเสียหาย ท่านจะต้องแจ้งผู้รับขนส่งสินค้าจัดส่งเอกสารให้กับท่าน เพื่อประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังนี้
        2.1  ในกรณีที่ไม่มีคู่กรณี (เช่นรถพลิกคว่ำ) ขอใบรายงานประจำวัน (ปจว.) จากสถานีตำรวจ
        2.2  ในกรณีที่มีคู่กรณี ควรปฏิบัติดังต่อไปนี้
              2.2.1  กรณีที่ตกลงกับคู่กรณีได้ และคู่กรณีเป็นฝ่ายผิด ขอเอกสารจากผู้ขนส่ง
                       ก.  หนังสือแสดงความรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุครั้งนี้
                       ข.  สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของคู่กรณี พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง และระบุความเสียหาย
              2.2.2  กรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ขอเอกสารจากสถานีตำรวจ
                       ก.  ใบรายงานประจำวัน (ปจว.) ที่ระบุความเห็นของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ

เอกสารที่ต้องใช้
 1. กรมธรรม์ต้นฉบับ (Original Marine Cargo Policy)
 2. ใบกำกับสินค้าตัวจริงหรือสำเนา และใบรายการบรรจุหีบห่อ (Invoice & Packing List)
 3. ใบตราส่งรับขนสินค้าตัวจริง (Bill of Landing or Master Airway Bill)
 4. ใบรายงานการสำรวจความเสียหายหรือสูญหาย (Survey Report , Wharf Survey Note, Wharf Receipt, Short & Overlanded Cargo List, Damage Cargo List)
 5. สำเนาหนังสือเรียกร้องเสียหายจากผู้รับขนสินค้า/ตัวแทนเรือ โดยระบุรายละเอียดความเสียหายและมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น (Claim Letter to Carrier)
 6. หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อบริษัทประกันภัย (Claim Bill)

ในกรณีเกิดอุบัติเหตุภายในประเทศ ขอเอกสารเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
 1. สำเนาประจำวันพนักงานสอบสวน หรือเอกสารที่แสดงความรับผิดของผู้รับขนส่ง หรือคู่กรณีสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
 2. ใบส่งของจากผู้รับขนส่งและหรือใบส่งมอบอื่นๆ ที่เป็นมาตรฐานต้นฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนรถ, สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของรถยนต์คันที่เกิดอุบัติเหตุ และคันคู่กรณี
 4. ต้นฉบับสัญญาว่าจ้างการขนส่ง และใบเสร็จรับเงินของผู้รับขนส่ง
 5. สำเนาหนังสือเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับขนส่ง โดยระบุรายละเอียดความเสียหายและมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น

ในกรณีผู้เอาประกันภัยเป็น "นิติบุคคล" ขอเอกสารเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
 1. หนังสือรับรองบริษัท พร้อมลายมือชื่อกรรมการและตราประทับ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ใช้สิทธิเรียกร้อง
 3. หนังสือมอบอำนาจผู้รับค่าสินไหมทดแทนผู้ใช้สิทธิเรียกร้อง
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับค่าสินไหมทดแทนผู้ใช้สิทธิเรียกร้อง
 5. ใบเสร็จรับเงินที่เกี่ยวข้องกับยอดที่จะเบิกค่าสินไหม

หมายเหตุ
บริษัทฯ อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมและหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องหากมีความจำเป็น และเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาจ่ายสินไหมต่อไป และกรมธรรม์ประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเลทุกฉบับ จะระบุหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอย่างเด่นชัด กล่าวคือ จะมีข้อความที่ พิมพ์เป็นอักษรสีแดง หน้าที่และวิธีปฏิบัติ ซึ่งได้กำหนดเป็นส่วนหนึ่งของข้อเงื่อนไข บนหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย ดังนั้นหากผู้เอาประกันภัยละเลยไม่ปฏิบัติตามอาจจะทำให้ต้องเสียสิทธิอันควรได้ในการประกันภัยภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์

ติดต่อแผนกสินไหมทดแทนประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ได้ที่
หมายเลข 02-253-4141 ต่อ 363 หรือติดต่อ อีเมล์: marine@thaipat.co.th

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ขั้นตอนเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 1. บริษัทฯ รับแจ้งการเกิดเหตุ และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้เอาประกันภัย คู่กรณีหรือผู้เสียหาย
 2. ผู้เอาประกันภัย หรือผู้บาดเจ็บ หรือผู้เสียหาย ยื่นเอกสารที่สำนักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัทฯ ทั่วประเทศ
 3. บริษัทฯ พิจารณาเอกสาร หลักฐาน หรือออกสำรวจความเสียหาย แล้วแต่กรณี และจะแจ้งผลการพิจารณาสินไหมให้ทราบ
 4. บริษัทฯ พร้อมจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายในวันที่กำหนด นับตั้งแต่วันที่ยินยอมตกลงค่าสินไหม

เอกสารที่ต้องใช้ กรณีเสียชีวิต
 1. สำเนาประจำวันของพนักงานสอบสวน  ณ วันเกิดเหตุ 
 2. สำเนาใบชันสูตรพลิกศพ
 3. สำเนาใบมรณะบัตร
 4. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน 
 5. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกัน (กรณีชาวต่างชาติ)
 6. สำเนาผลการสอบสวนการเสียชีวิต (ถ้ามี)
 7. ต้นฉบับกรมธรรม์ประกันภัย (เฉพาะกรณีกรมธรรม์ความคุ้มครอง รายเดี่ยว)
 8. เอกสารของผู้รับประโยชน์

เอกสารที่ต้องใช้ กรณีสูญเสียอวัยวะและสายตา / ทุพพลภาพถาวร
 1. ใบรับรองแพทย์  ที่ระบุสาเหตุการบาดเจ็บและอวัยวะที่สูญเสียโดยชัดเจน
 2. ประวัติการรักษาของผู้ป่วย
 3. รูปถ่ายอวัยวะส่วนที่สูญเสียและรูปถ่ายเต็มตัว
 4. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกัน (กรณีชาวต่างชาติ)
 6. บันทึกประจำวันพนักงานสอบสวน ณ วันเกิดเหตุ
 7. หนังสือรับรองความพิการ
 8. เอกสารของผู้รับประโยชน์

เอกสารที่ต้องใช้ กรณีบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ (ผู้เอาประกันภัยจะต้องสำรองค่ารักษาพยาบาลก่อนและนำหลักฐานส่งบริษัท)
 1. ใบรับรองแพทย์ ที่ระบุสาเหตุการบาดเจ็บที่ชัดเจน
 2. ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล พร้อมรายละเอียด (ต้นฉบับ)
 3. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน  
 4. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกัน (กรณีชาวต่างชาติ)

หมายเหตุ
บริษัทฯ อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมและหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องหากมีความจำเป็น และเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาจ่ายสินไหมต่อไป

ติดต่อแผนกสินไหมทดแทนประกันภัยเบ็ดเตล็ด ได้ที่
หมายเลข 02-253-4141 ต่อ 362 หรือติดต่อ อีเมล์: misc@thaipat.co.th

ประกันภัยอิสรภาพ

เมื่อท่านตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลย สิ่งที่ท่านต้องทราบคือ

 1. ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องคดีอะไร (ข้อหาอะไร)
 2. สถานที่จะต้องประกันตัว เช่น สถานีตำรวจ, อัยการ, ศาล
 3. จำนวนเงินหรือหลักทรัพย์ที่จะต้องใช้ในการประกันตัว

เมื่อท่านหรือญาติพี่น้องเจอปัญหาในการใช้เงินหรือหลักทรัพย์ในการประกันตัว หรือในการขอปล่อยตัวชั่วคราวปรึกษาบริษัทเราได้ที่
02-253-4141 หรือ 081-583-5220 (ตลอด 24 ชม.)

ประกันภัยผู้โดยสารเรือรับจ้าง

ขั้นตอนเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 1. บริษัทฯ รับแจ้งการเกิดเหตุ และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้เอาประกันภัย คู่กรณีหรือผู้เสียหาย
 2. ผู้เอาประกันภัย หรือผู้บาดเจ็บ หรือผู้เสียหาย ยื่นเอกสารที่สำนักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัทฯ ทั่วประเทศ
 3. บริษัทฯ พิจารณาเอกสาร หลักฐาน หรือออกสำรวจความเสียหาย แล้วแต่กรณี และจะแจ้งผลการพิจารณาสินไหมให้ทราบ
 4. บริษัทฯ พร้อมจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายในวันที่กำหนด นับตั้งแต่วันที่ยินยอมตกลงค่าสินไหม

เอกสารที่ต้องใช้ กรณีเสียชีวิต 
 1. สำเนาประจำวันพนักงานสอบสวน
 2. สำเนาใบชันสูตรพลิกศพ
 3. สำเนาใบมรณะบัตร และ หนังสือรับรองการตาย
 4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย / สำเนาใบสูติบัตร / สำเนาทะเบียนบ้าน 
 5. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกัน (กรณีชาวต่างชาติ)
 6. เอกสารของผู้รับประโยชน์  
 7. สำเนาใบอนุญาตใช้เรือ
 8. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของเรือ

หมายเหตุ
กรณีชาวต่างชาติ ต้องรับรองผู้รับผลประโยชน์ทายาทตามกฎหมายจากสถานทูตเท่านั้น

เอกสารที่ต้องใช้ กรณีสูญเสียอวัยวะและสายตา / ทุพพลภาพถาวร
 1. ใบรับรองแพทย์ ที่ระบุสาเหตุการบาดเจ็บและอวัยวะที่สูญเสียโดยชัดเจน
 2. ประวัติการรักษาของผู้ป่วย
 3. รูปถ่ายอวัยวะส่วนที่สูญเสียและรูปถ่ายเต็มตัว
 4. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน  
 5. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกัน (กรณีชาวต่างชาติ)
 6. บันทึกประจำวันพนักงานสอบสวน
 7. หนังสือรับรองความพิการ
 8. สำเนาใบอนุญาตใช้เรือ 
 9. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของเรือ

เอกสารที่ต้องใช้ กรณีบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ (ต้องสำรองค่ารักษาพยาบาลก่อนและนำหลักฐานส่งบริษัท)
 1. ใบรับรองแพทย์ ที่ระบุสาเหตุการบาดเจ็บที่ชัดเจน
 2. ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล พร้อมรายละเอียด (ต้นฉบับ)
 3. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน 
 4. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกัน (กรณีชาวต่างชาติ)
 5. สำเนาใบอนุญาตใช้เรือ
 6. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของเรือ
 7. หนังสือมอบอำนาจ ใช้กรณีเจ้าของเรือสำรองค่ารักษาพยาบาลให้ผู้บาดเจ็บ (ผู้บาดเจ็บมอบให้เจ้าของเรือดำเนินการแทน)
 8. สัญญาประนีประนอม กรณีมอบอำนาจให้เจ้าของเรือเป็นผู้ดำเนินการ

หมายเหตุ
บริษัทฯ อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมและหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องหากมีความจำเป็น และเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาจ่ายสินไหมต่อไป

ติดต่อแผนกสินไหมทดแทนประกันภัยเบ็ดเตล็ด ได้ที่
หมายเลข 02-253-4141 ต่อ 362 หรือติดต่อ อีเมล์: misc@thaipat.co.th